Våra tjänster inom industriellt underhåll

Smart services for

a sustainable world

Quant är en av de ledande, globala aktörerna inom industriellt underhåll med verksamhet i ett flertal industrier. Kärnan i vårt erbjudande är att förbättra säkerheten och att skapa en organisation som driver ständiga förbättringar av anläggningens prestanda på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ser underhåll som värdeskapande istället för en kostnad och hjälper våra kunder att driva denna förändring.

I våra partnerskap skräddarsyr vi vår affärsmodell och vårt erbjudande efter varje kunds unika behov, med fokus på delad risk och avkastning samt våra gemensamma mål.

Säkerhet och hållbarhet

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet och leverera våra tjänster på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att därmed förhindra att våra anställda, kunder, entreprenörer, samhället eller vår miljö tar skada. Vi har en nollvision för skador och vårt mål är att bli – och förbli – bäst i klassen inom säkerhet och miljöskydd.

Industri- och tillverkningssystem har betydande inverkan på energi- och resursanvändning, likaså när det gäller potentiellt skadliga utsläpp. Hållbar tillverkning innebär ett ökat behov av en strukturerad och välskött underhållsfunktion för att kunna förverkliga och uppnå framtida hållbarhetsvinster.

Vi har över 30 års erfarenhet och har under denna tid utvecklat en gedigen säkerhetskultur och ett stabilt arbetssätt för att hantera hållbarhetsfrågor, fullt integrerade i vårt dagliga arbete med stöd av olika system och verktyg såsom quantShield©.Exempel på delar i vårt erbjudande

Strategisk underhållsplanering

Alla producerande företag behöver en långsiktig strategisk underhållsplan som täcker alla aspekter av underhållsutveckling samt underhållsutförande. Planen ska visa vägen för hur man ska uppnå det önskade tillståndet för verksamhetens tillgångar över dess livscykel.

Vi hjälper våra kunder att utveckla en underhållsstrategi med stöd av våra experter runtom i världen, som tillsammans med den lokala organisationen utvecklar en unik 3MP “Underhållsutvecklingsplan” för varje site. En underhållsorganisation som stöttas av Quant använder olika metoder, processer och verktyg för att driva verksamheten enligt strategin.

Underhåll med fokus på driftsäkerhet

Driftsäkerhet innebär att funktionen hos en produkt, maskin och/eller ett system fungerar som förväntat utan fel eller brister under de angivna förhållandena samt en viss tidsperiod.

Det är vanligt att företag inte har full kontroll över sin kostnad för driftsäkerhetsförluster (cost of unreliability, COUR) och därmed inte kan få en helhetsbild över var kostnader relaterade till driftstopp samt reparationskostnader uppstår, eller kostnader för förlorad produktion (kvalitet och kvantitet).

Rätt utfört innebär underhåll fokuserat på driftsäkerhet att den tekniska tillgängligheten hos utrustningen kommer att vara så hög som den valda underhållsstrategin och budgeten tillåter.

Tillsammans med våra ingenjörer hjälper vi våra kunder att utveckla en strategi för driftsäkerhetsbaserat underhåll, att implementera och utföra denna samtidigt som vi tar hänsyn till och vidtar åtgärder för att minimera COUR samt att öka den tekniska tillgängligheten.

Underhållsutförande

Ett effektivt underhållsutförande är en nyckelfaktor inom alla industrier. Arbetskraft, metoder, digitala verktyg och underhållsprocesser behöver vara harmoniserade och sammankopplade för att det ska vara möjligt att förverkliga förbättringar inom områden såsom utnyttjandegrad, prestanda och kvalitet – det vill säga personalens totala effektivitet (OCE).

Quant har globala referenser som visar förbättringar i intervallet 10-20 procent under en treårsperiod när det gäller OCE, efter att ha implementerat Quants processer, system och digitala verktyg för att förbättra underhållsutförandet.

Förbättrad produktivitet

Quants lösningar för förbättrad produktivitet syftar till att säkerställa effektivt utnyttjande av produktionsanläggningen, med målet att förbättra kundens tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte (TAK) i dess processer.

Resultaten nås genom ett systematiskt fokus på driftsäkerhet och ständiga förbättringar i produktionsprocessen, med målet att minska produktionsstopp samt öka den genomsnittliga produktionshastigheten, liksom förbättrad avkastning och produktkvalitet.

Processen stöds av moderna digitala verktyg såsom quantEffect™ och quantNumbers™ för att bidra till ständig utveckling och förbättring.

Resultatet har en direkt påverkan på kundens OEE och tekniska tillgänglighet med minskad enhetskostnad samt förbättrad EBITDA och balansräkningar för exempelvis avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och avkastning på totala tillgångar (RONA).

Reservdelsinköp, logistik och förrådshållning

Genom våra processer för att optimera reservdelsinköp, logistik och förrådshållning kan vi hjälpa våra kunder att minska kostnaden för driftsäkerhetsförluster (COUR) samt minimera kostnader relaterade till lager och reservdelar.

En del mätvärden i branschen indikerar att att 30-40 procent av oplanerade driftstopp kan härledas till att delar saknas i lager, vilket i sin tur påverkar personalens beläggningsgrad med upp till 30 procent på grund av väntan på rätt reservdel.

Våra mätvärden visar möjliga besparingar på så mycket som 15-25 procent gällande kostnader för reservdelar för underhåll, när våra processer implementeras och anpassas till CMMS-system såsom quantWorx eller annat beprövat enterprise asset management (EAM) system.

Asset life cycle management

Livscykeln för en tillgång såsom en process, maskin eller komponent är de olika faserna som tillgången går igenom under sin livstid.

Vi stöttar våra kunder under alla dessa faser, där fokus i början ligger på att bygga en stabil grund, organisation, kompetens, processer, verktyg och system. I driftsfasen fokuserar vi bland annat på underhållsteknik och -förbättring, underhållsutförande samt kompetensutveckling, allt med målet att optimera avkastningen för våra kunder.

Vikten av en given process, maskin eller komponent styrs av flera faktorer, däribland hur kostsam tillgången är, hur avgörande den är för verksamheten samt dess övergripande driftsäkerhet.

Tillgångens livscykel kan följas upp på flera sätt vilket vanligtvis görs på alla företag, där ett effektivt EAM-system kombinerat med with BI-verktyg för verksamhetsanalys lägger grunden för ett faktabaserat tillvägagångssätt för att optimera verksamheten samt underhållsfunktionen.

Underhållsstopp

Underhållsstopp är den mest kostsamma delen i ett producerande systems livscykel på grund av den långa perioden av produktionsstopp samt höga kostnader relaterade till arbetskraft för dedikerade underhållsstopp-team, delar och specialutrustning. Dessutom uppstår ofta ökade säkerhetsrisker i dessa projekt, då många arbetsuppgifter inte utförs på daglig basis.

Sammantaget kräver underhållsstopp en väl utarbetad process, riskhantering och planering i förväg, samt en kompetent organisation med rätt ledarskap för att framgångsrikt kunna utföra och slutföra projektet inom den förutbestämda tidsramen, utan säkerhetsincidenter eller extra kostnader.

Genom åren har vi framgångsrikt genomfört underhållstopp för globala kunder inom exempelvis process-, gruv & metal- samt pappersindustrin med stöd av välbeprövade processer och system.

Organisation – medarbetare och företagskultur

Vi tar fullt ansvar för att maximera nyttan inom alla aspekter av underhåll, från säkerhet, ledning och organisation till att optimera kostnader och förbättra produktiviteten. Våra medarbetare gör skillnad!

Vi är stolta över att utveckla våra medarbetare till professionella servicemedarbetare – att stötta våra anställda att uppnå den fulla potentialen, både när det gäller underhållet för våra kunder såväl som våra medarbetares kompetens. Förändringsarbetet drivs av våra erfarna ledare, kollegor och experter på såväl global som regional nivå. Som stöd har vi Quant Academy, där vi ger skräddarsydda utbildningar som exempelvis våra World Leading Service Trainings.


Exempel på hur våra partnerskap kan utformas

Våra tjänster erbjuds genom skräddarsydda partnerskap med betoning på gemensam risk och avkastning, gemensamma mål och värdeskapande kopplat till varje kunds unika situation. Här listar vi några exempel på hur våra partnerskap kan se ut.

Investering i ny eller befintlig produktionsanläggning

Kunden planerar att bygga en ny eller att bygga ut en befintlig anläggning. Som en del i detta projekt behöver kunden stöd i att definiera, lägga grunden för samt implementera en modern underhållsfunktion för att säkerställa att investeringen ger resultat.

Vi erbjuder en sömlös lösning för att etablera en underhållsfunktion och drift i världsklass, där vi stöttar vår kund under hela processen från design till etablering och driftssättning.

Förändringsarbete

Kunden upplever utmaningar med en eller flera områden såsom organisationens förmåga att driva förändring och utveckling, säkerhet, produktions-output, höga kostnader på grund av låg driftsäkerhet (COUR), låg effektivitet hos underhålls teamet   (OCE) eller annat kopplat till underhållsverksamheten, vilket påverkar anläggningens effektivitet och produktivitet.

Vi driver förbättringsarbetet inom säkerhet, företagskultur, kostnader, driftsäkerhet och tillgänglighet genom omvandling och optimering av underhållsprocesser och underhållsorganisationen.

Drift (normal produktion)

Kunden ser inte underhåll som sin kärnverksamhet och har fattat beslut om att en extern partner kan göra det bättre eller till en lägre kostnad på lång sikt, på grund av ökad teknisk komplexitet, utmaningar med att behålla rätt kompetens och/eller behovet av att fokusera på kärnverksamheten.

Vi säkerställer att utrustningen alltid är i gott skick och stöder den övergripande verksamhetsplanen – vad avser upp- och ner-balansering av verksamheten på ett flexibelt och kostnadsoptimerat sätt.

Partnerskap för

utförande av underhåll

Denna typ av partnerskap innebär att Quant tar ansvar för att utföra underhållsarbete i enlighet med kundens underhållsstyrning och planering. Vi drar nytta av vår globala erfarenhet för att förstärka säkerhets- och servicekulturen samt optimera schemaläggningen av underhållsarbetet, med målet att ständigt förbättra verksamhetens effektivitet. Ett partnerskap omfattar alla typer av underhållsaktiviteter, såsom mekaniskt, elektriskt, automations- och fastighetsunderhåll.

Ett partnerskap för utförande av underhåll genererar värde för våra kunder genom kompetenta och professionella medarbetare med tydlig förståelse för kundens mål och hur vi kan bidra till dessa.

Helhetsansvar för underhåll

I denna typ av partnerskap tar vi ett helhetsansvar för alla aspekter av underhållet, från ledning och organisation av underhållsarbetet till planering och utförande av avhjälpande och förebyggande åtgärder, samt tillståndsbaserat underhåll, kostnadsoptimering och förbättrad produktivitet. Samarbetet kan även innefatta ett helhetsansvar för underhållssstopp, uppgraderingar och modifieringar.

Vi tar ansvar för att förbättra säkerheten och servicekulturen, produktivitet och driftsäkerhet samtidigt som vi optimerar underhållskostnaden i enlighet med kundens strategiska plan.

Vi levererar vanligtvis våra tjänster genom en lokal organisation som fokuserar på anläggningens unika behov och krav. Denna stöttas av Quants globala expertiscenter, varifrån olika typer av expertis kan kallas in för att lösa tekniska utmaningar eller stötta långsiktiga förändringsprojekt för att förverkliga den fulla potentialen av underhåll.

Partnerskap gällande

nya eller utbyggnad av anläggningar

När ett företag planerar att bygga en ny anläggning eller utöka en befintlig produktionsanläggning kan Quant ge stöd till att definiera, etablera och implementera en toppmodern underhållsorganisation för att säkerställa full effekt av det investerade kapitalet

Vi utökar gradvis underhållsorganisationen under hela projektet, så att alla medarbetare är fullt förberedda när den fullskaliga produktionen väl startar.

Vi deltar i installationsprocessen, uppstartsfasen och samtliga testfaser, vilket ger ett effektivt stöd redan från dag ett. Genom att vi deltar i projektet från start kan underhållsstrategin utvecklas systematiskt och förbättras baserat på data från testfaser och tidig uppstart.


Vägen till Smart Maintenance