Quantservice

Visselblåsning

Visselblåsning på Quant

På Quant tolererar vi inte oegentligheter av anställda på någon nivå. Det råder nolltolerans mot bristande efterlevnad.

Om en anställd, en kundrepresentant eller någon annan person som är involverad i vår verksamhet känner en allvarlig oro för misstänkt missförhållanden kan ärendet rapporteras via vårt visselblåsarsystem utan risk för repressalier.

Syftet med detta förfarande är att göra det möjligt för Quant att utreda och hantera anklagelser om oegentligheter som framförts i god tro på ett korrekt och opartiskt sätt.

Hjälp oss att upptäcka
misstänkt tjänstefel

Vårt visselblåsarsystem är öppet för alla att rapportera misstänkta, allvarliga missförhållanden inom vårt företag. Detta kan vara en incident som bryter mot våra företagspolicyer, etiska standarder eller lagar.

Vi uppmuntrar alla som kan ha allvarliga farhågor om misstänkta oegentligheter inom Quant att rapportera ärendet via vårt visselblåsarsystem. Kom ihåg att du alltid kan vara anonym och att du inte riskerar några repressalier.


Vanliga frågor om visselblåsning

Vem kan skicka in en anmälan?

Alla anställda hos Quant, det inkluderar konsulter, praktikanter eller vem som helst med en arbetsrelaterad relation till Quant kan skicka in en rapport. Detta gäller även personer som arbetar under ledning av entreprenörer, underleverantörer och leverantörer till Quant.

Vad kan jag anmäla?

Du kan rapportera allvarliga försummelser som kan orsaka allvarlig skada för Quant. Det kan vara otillbörliga säkerhetsrutiner, diskriminering, trakasserier, brott mot vår uppförandekod, oegentligheter i bokföringen, revisionsärenden, mutor och liknande misstankar, integritets- och personuppgiftsbrott för att nämna några exempel. Du kan också rapportera allvarliga missförhållanden som skulle vara i allmänhetens intresse om de avslöjades.

Hur gör jag för att skicka in en anmälan?

Du kan (1) använda formuläret nedan, (2) ringa numret nedan för att lämna ett meddelande eller, (3) begära ett möte med chefsjuristen med hjälp av e-postadressen nedan.

Vad händer efter att jag har skickat in en anmälan?

Efter din anmälan kommer Quant att bekräfta mottagandet inom sju dagar och därefter utvärdera innehållet. Quant kan be dig att lämna ytterligare information för att kunna utföra den nödvändiga utredningen. Quant kommer att tillhandahålla en kortfattad rapport om resultatet av utredningen, i den mån det är möjligt, inom tre månader från det datum då vi bekräftar mottagandet av din rapport.

Kan jag skicka in en anmälan anonymt?

Ja, det kan du. Observera att vår möjlighet att undersöka din anmälan kan vara begränsad om vi inte kan följa upp med ytterligare frågor. Tänk också på att vi inte kommer att kunna ge någon återkoppling om resultatet av din anmälan.

Hur kan jag vara säker på att jag inte riskerar repressalier?

Om du har rimliga skäl att tro att din oro rör något av de områden som kan rapporteras i visselblåsarsystemet och du avslöjar denna information via rapporteringskanalerna i god tro, kommer inga åtgärder under några omständigheter att vidtas mot dig för ditt avslöjande. Om en anställd visar sig göra en annan anställd till offer för att ha använt visselblåsarsystemet eller avskräcker en anställd från att rapportera genuina problem, kan hen bli föremål för disciplinära åtgärder som kan leda till uppsägning. Dessutom kan sådana handlingar leda till brottsutredningar i ditt land.

Vad händer om försummelser bekräftas?

Om tjänstefel bekräftas kommer chefsjuristen att rekommendera den berörda chefen de åtgärder som hen anser lämpliga. Det kan bli nödvändigt att överlåta ett ärende till en extern part, vilket kan leda till en förlängning av utredningsprocessen. En anmälas allvar och komplexitet kommer också att påverka den tid som krävs för att utreda ärendet. Lämpliga åtgärder kan omfatta varningar och avskedanden och till och med, om det finns allvarliga misstankar, brottsutredningar.

Vem kan bli anmäld?

Du kan generellt anmäla personer i nyckel- och ledande positioner om det handlar om oredlighet. Detta inkluderar styrelsemedlemmar, koncernledningen, personer med ansvar för större inköp och andra viktiga affärsfunktioner. Men alla personer som agerar på ett sätt som kan orsaka allvarlig skada för Quant eller bidrar till allvarliga missförhållanden som skulle vara i allmänhetens intresse om de avslöjades kan rapporteras.


Förutom att använda formuläret på den här sidan kan du också skicka in din rapport:

Personligen, genom att boka ett möte. Detta möte kan även komma att ske via Teams eller annan digital lösning.

Genom att ringa +46 10 456 64 20 och lämna ett meddelande efter tonen. Genom att lämna ett meddelande samtycker du till att ditt meddelande spelas in och lagras så länge som det är nödvändigt för att utreda din anmälan, dock inte längre än vad som kan anses motiverat enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Beskriv din situation

Beskriv situationen med en så detaljerad redogörelse som möjligt för att göra ärendet enklare att utreda.