Quantservice

Quant Smart Maintenance

Vad är Quant Smart

Maintenance?

Quant Smart Maintenance är vårt sätt att kombinera våra medarbetares kunskap, ledande processer och metoder, säkerhetsstyrning i världsklass samt en skräddarsydd digital plattform. Ett underhållspartnerskap med Quant möjliggör en strukturerad resa mot förbättrat underhåll och digitalisering.

Hur driver vi

förändringen?

Ett partnerskap inleds med en genomgång av kundens nuvarande underhållsnivå samt deras behov. Vi tar med kunden på en resa genom att först säkerställa grundläggande underhåll och en god säkerhetspraxis. Sedan går vi vidare genom tillgänglighets- och prestandafokuserat underhåll för att nå Smart Maintenance. Detta driver goda säkerhetsresultat, optimering av underhållskostnader samt förbättrad effektivitet.

Digitala verktyg för utmärkt anläggningsprestanda

Att ta hjälp av en extern samarbetspartner när det gäller digitalisering och utvecklingsfokus gör stor skillnad jämfört med att hantera det inom företaget. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt, vilket är en stor utmaning för många företag som inte har det som sin kärnverksamhet.

Vi kan identifiera, integrera och tillämpa ny teknik och nya lösningar på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Uppnå dina mål genom att

samarbeta med Quant

Quant är den främsta partnern när det gäller att stödja kundernas resa mot smart underhåll.

Smart underhåll uppnås genom en systematisk underhållsmetod, med integrerade digitala lösningar för att driva hållbarhet, anläggningsprestanda, kostnadsoptimering och säkerhet.

Exempel på delar i vårt erbjudande

Strategisk utveckling och planering av underhåll

Alla företag behöver en långsiktig, strategisk underhållsplan som täcker alla aspekter av underhållsutveckling och utförande i en anläggning. Planen ska visa vägen för hur verksamheten ska nå ett önskat framtida tillstånd och även för tillgångarnas livscykel.

Vi hjälper våra kunder att utveckla en underhållsstrategi med stöd av våra experter runt om i världen, som tillsammans med den lokala organisationen tar fram en unik underhållsutvecklingsplan för varje anläggning. En underhållsorganisation som stöttas av Quant använder olika metoder, processer och verktyg för att driva verksamheten i linje med underhållsstrategin.

Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhet i fokus

Tillförlitlighet kan betyda flera saker i vårt dagliga liv. I tekniska termer definieras tillförlitlighet som ”sannolikheten för att en produkt, utrustning, eller ett system utför sin avsedda funktion utan fel under specificerade förhållanden under en viss tidsperiod”.

Det är vanligt att företag inte har full kontroll över sina kostnader för driftsäkerhetsförluster (COUR) och därmed inte har helhetsbild över var kostnader relaterade till driftstopp samt reparationskostnader uppstår, eller kostnader för förlorad produktion (kvalitet och kvantitet).

Rätt utfört innebär underhåll som fokuserar på driftsäkerhet att den tekniska tillgängligheten hos utrustningen kommer att vara så hög som den valda underhållsstrategin och utgiftsbudgeten tillåter.

Vi hjälper våra kunder att utveckla driftsäkerhetsbaserat underhåll med stöd från våra ingenjörer, från implementering till genomförande. Samtidigt vidtar vi åtgärder för att minimera kostnaderna för otillförlitlighet samt förbättra den tekniska tillgängligheten.

Utförande av underhåll i världsklass

Ett effektivt underhållsutförande är en nyckelfaktor inom alla industrier. Arbetskraft, metoder, digitala verktyg och underhållsprocesser behöver vara harmoniserade och sammankopplade för att det ska vara möjligt att förverkliga förbättringar inom områden såsom utnyttjandegrad, prestanda och kvalitet – det vill säga personalens totala effektivitet (OCE).

Quant har globala referenser som visar på förbättringar i intervallet 10-20 procent under en treårsperiod, när det gäller OCE, efter att ha implementerat Quants processer, system och digitala verktyg för att förbättra underhållsutförandet.

Förbättrad produktivitet

Quants lösningar för förbättrad produktivitet syftar till att säkerställa effektivt utnyttjande av produktionsanläggningen, med målet att förbättra kundens tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte (TAK) i dess processer.

Resultaten nås genom ett systematiskt fokus på driftsäkerhet och ständiga förbättringar i produktionsprocessen, med målet att minska produktionsstopp samt öka den genomsnittliga produktionshastigheten, liksom förbättrad avkastning och produktkvalitet.

Processen stöds av moderna digitala verktyg såsom quantEffect™ och quantNumbers™ för att bidra till ständig utveckling och förbättring.

Resultatet har en direkt påverkan på kundens OEE och tekniska tillgänglighet med minskad enhetskostnad samt förbättrad EBITDA och balansräkningar för exempelvis avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och avkastning på totala tillgångar (RONA).

Reservdelsinköp, logistik och förrådshållning

Genom våra processer för att optimera reservdelsinköp, logistik och förrådshållning kan vi hjälpa våra kunder att minska kostnaden för driftsäkerhetsförluster (COUR) samt minimera kostnader relaterade till lager och reservdelar.

En del mätvärden i branschen indikerar att att 30-40 procent av oplanerade driftstopp kan härledas till att delar saknas i lager, vilket i sin tur påverkar personalens beläggningsgrad med upp till 30 procent på grund av väntan på rätt reservdel.

Våra mätvärden visar möjliga besparingar på så mycket som 15-25 procent gällande kostnader för reservdelar för underhåll, när våra processer implementeras och anpassas till CMMS-system såsom quantWorx eller annat beprövat enterprise asset management (EAM) system.

Hållbarhetsfokuserad livscykelförvaltning av tillgångar

Livscykeln för en tillgång såsom en process, maskin eller komponent är de olika faserna som tillgången går igenom under sin livstid.

Vi stöttar våra kunder under alla dessa faser, där fokus i början ligger på att bygga en stabil grund, organisation, kompetens, processer, verktyg och system. I driftsfasen fokuserar vi bland annat på underhållsteknik och -förbättring, underhållsutförande samt kompetensutveckling, allt med målet att optimera avkastningen för våra kunder.

Betydelsen av en given process, maskin eller komponent styrs av flera faktorer, däribland hur kostsam tillgången är, hur avgörande den är för verksamheten samt dess övergripande driftsäkerhet.

Tillgångens livscykel kan följas upp på flera sätt vilket vanligtvis görs på alla företag, där ett effektivt EAM-system kombinerat med with BI-verktyg för verksamhetsanalys lägger grunden för ett faktabaserat tillvägagångssätt för att optimera verksamheten samt underhållsfunktionen.

Inbyggda digitala lösningar

Vi menar att inbyggda digitala lösningar är en byggsten för att nå underhåll i världsklass. Men för att nå den fulla potentialen måste alla digitala lösningar kombineras med skickliga medarbetare, skräddarsydda processer och en världsledande servicekultur.

Organisation – medarbetare och företagskultur

Det är medarbetarna som gör skillnad. Från att införa beprövade säkerhetsrutiner och bygga upp en verklig fungerande servicekultur, till att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda.

Quant som företag sätter en stolthet i att utveckla våra underhållsmedarbetare till professionella servicemedarbetare – att stötta våra anställda att uppnå den fulla potentialen, både när det gäller underhållet för våra kunder såväl som våra medarbetares kompetens. Förändringsarbetet drivs av våra erfarna ledare, kollegor och experter på såväl global som regional nivå. Som stöd har vi Quant Academy, där vi ger skräddarsydda utbildningar som exempelvis våra World Leading Service Trainings.

Vi erbjuder skräddarsydda modeller för partnerskap

Vi har inte en partnerskapsmodell som ska passa alla. Istället skräddarsyr vi våra tjänster och avtalsmodeller för att passa varje kunds unika behov, med fokus på delad risk och avkastning, samt gemensamma mål.

Vi når framgång

tillsammans med våra kunder

april 11, 2024

Quants Andina-team vinnare i Quant Awards

I februari avslöjades vinnarna av Quant…

april 4, 2024

Quant Baden når 1000 dagar utan olyckor

Den 31 mars firade vårt team…

mars 18, 2024

Lärorik ledarskapsutbildning för Quants medarbetare i Sverige

Nyligen hölls den avslutande delen av…

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.