Teollisuuden kunnossapidon palvelumme

Smart services for

a sustainable world

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja, joka toimii useilla eri teollisuuden toimialoilla. Tuottamamme asiakasarvon ydin koostuu turvallisuuden kehittämisestä, yhtenäisen ja toimivan organisaation luomisesta, laitoksen suorituskyvyn parantamisesta ja kustannusten optimoimisesta. Quantin lähestymisessä kunnossapitoa ei nähdä pakollisena kustannuseränä, vaan muutosta ajavana kumppanina tuottavuuden ja tuloksen tekemiselle.

Kumppanuusmallimme räätälöidään aina jokaiselle asiakkuudelle sopivaksi. Huomioimme kunkin asiakkuuden kehityskohteet, ja korostamme yksiköllisiä tarpeita. Toimiva yhteistyö sisältää aina jaetun riskin, tuoton sekä tavoitteet.

Turvallisuus ja vastuullisuus

Me Quantilla olemme sitoutuneet tuottamaan palvelumme vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöille, alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka lisäksi tavoitteenamme on varmistaa paikkamme ensiluokkaisena toimijana turvallisuuskulttuurin edistämisessä myös tulevaisuudessa.

Teollisuus ja tuotantoprosessit vaikuttavat merkittävästi energian ja resurssien käyttöön, sekä mahdollisiin haitallisiin päästöihin. Vastuullisen ja kestävän tuotantoprosessin kehittäminen lisää rakenteellisen ja hyvin johdetun kunnossapidon tarvetta, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa tulevaisuudessa.

Yli 30 vuoden olemassaolomme aikana olemme luoneet aidon turvallisuuskulttuurin sekä vankan kestävän kehityksen hallintajärjestelmän. Turvallisuus ja kestävä kehitys ovat täysin osa päivittäistä työtämme, joita tukevat eri järjestelmät sekä työkalut, kuten esimerkiksi quantShield©.Teollisuuden kunnossapito palvelujemme laajuus

Strateginen kunnossapidon suunnittelu

Jokainen yritys tarvitsee strategisen pitkänaikavälin kunnossapitosuunnitelman, joka kattaa kaikki kunnossapidon kehitykseen ja toteutukseen liittyvät osa-alueet tuotantolaitoksessa. Tämä suunnitelma asettaa suunnan sille, miten haluttu tavoitetila tullaan saavuttamaan toiminnan ja omaisuuden elinkaaren hallinnan osalta.

Autamme asiakkaitamme kehittämään kunnossapitostrategian, yhdessä maailmanlaajuisen asiantuntija verkostomme avulla. Kehitämme jokaiselle kohteelle ainutlaatuisen 3MP:n (Maintenance Management Master Plan) tiiviissä yhteistyössä paikallisen organisaation kanssa. Käytämme useita erilaisia menetelmiä, prosesseja ja työkaluja johtaaksemme liiketoimintaa määritellyn kunnossapitostrategian mukaisesti.

Luotettavuuteen perustuva kunnossapito

Luotettavuudella on laaja merkitys jokapäiväisessä elämässämme. Teknisesti luotettavuus määritellään ”todennäköisyydeksi, että tuote, laite ja/tai kappale tai järjestelmä suorittaa määritetyn tehtävänsä virheettömästi tietyin edellytyksin, tietyn ajan kuluessa”.

On hyvin yleistä, että yritykset eivät täysin hallitse kustannuksia, jotka johtuvat epäluotettavuuden aiheuttamista kuluista (COUR). Tästä syystä heiltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä kustannuksia syntyy tuotanto-omaisuuden luotettavuuteen liittyvistä vioista, kuten esimerkiksi laitteiden korjauskustannukset ja tuotannon menetykset (laatu ja määrä).

Oikein ajoitettu ja toteutettu luotettavuuteen perustuva kunnossapito tarkoittaa, että omaisuuden tekninen käytettävyys on korkein mahdollinen, jonka tietyn toimialan kunnossapitostrategia ja määritelty budjetti sallivat.

Autamme asiakkaitamme kehittämään luotettavuuteen perustuvaa kunnossapitotapaamme yhdessä luotettavuusinsinööriemme tuella. Toteutamme samanaikaisesti toimenpiteitä epäluotettavuuden aiheuttamien kustannusten minimoimiseksi ja teknisen käytettävyyden parantamiseksi.

Kunnossapidon toteutus

Kunnossapidon operatiivinen tehokkuus on avainmenestystekijä kaikilla tuotantolaitoksilla toimialasta riippumatta. Työvoima, menetelmät, digitaaliset työkalut ja kunnossapidon prosessit tulee kohdistaa oikein, jotta käyttämätön potentiaali voidaan hyödyntää resurssien käyttöasteen, suorituskyvyn ja laadun – eli resurssien kokonaistehokkuuden (OCE) parantamiseksi.

Quantilta löytyy referenssikohteita ympäri maailmaa, joissa Quant on onnistunut parantamaan resurssien kokonaistehokkuutta (OCE) 10–20 % kolmen vuoden aikana. Tämän ovat mahdollistaneet Quantin prosessien, järjestelmien ja digitaalisten työkalujen mukanaan tuoma tehokkuus kunnossapitotoiminnon toteutuksessa.

Laitoksen suorituskyvyn parantaminen

Quantin ratkaisut tuotantolaitoksen suorituskyvyn parantamiseksi tähtäävät tuotantolaitteiden käytön tehostamiseen. Tavoitteena on parantaa asiakkaan tuotannon kokonaistehokkuutta (OEE) ja teknistä käytettävyyttä.

Tulokset saavutetaan keskittymällä systemaattisesti luotettavuuden ja tuotantoprosessien jatkuvaan parantamiseen, tavoitteena vähentää suunnittelemattomia seisokkeja, nostaa keskimääräisiä tuotantomääriä sekä parantaa tuottoa ja tuotannon laatua.

Prosessia tukevat huippuluokan digitaaliset työkalut, kuten quantEffect™ ja quantNumbers™, jotka tukevat myös jatkuvan parantamisen -mallia.

Saavutettu lopputulos vaikuttaa suoraan positiivisesti asiakkaan tuotannon kokonaistehokkuuteen (OEE) ja tekniseen käytettävyyteen, alentuneet yksikkökustannukset, parantunut käyttökate sekä tasemittarit, kuten sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja nettovarallisuuden tuotto (RONA).

Toimitusketjun ja varaosien hallinta

Toimitusketjun ja varaosien hallintaprosessimme avulla voimme auttaa asiakkaitamme vähentämään kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet koneiden epäluotettavuudesta (COUR) sekä varastosta ja varaosista.

Tilastojen mukaan keskimäärin noin 30–40 % koneiden suunnittelemattomasta seisonta-ajasta liittyy varaosien saatavuuteen. Mikä puolestaan vaikuttaa kunnossapito-organisaation käytön tehokkuuteen, jopa 30 %:n käyttöhäviön muodossa, kun osa työntekijöistä odottaa oikean varaosan saapumista.

Quantin vertailuarvot osoittavat, että jopa 15–25 % kunnossapidon varaosakuluista olisi mahdollista säästää systemaattisen liiketoimintaprosessin käyttöönoton avulla, nykyaikaisen kunnossapitojärjestelmän tukemana. Kuten esimerkiksi quantWorx järjestelmää hyödyntäen tai mitä tahansa muuta vaatimukset täyttävää EAM (Enterprise Asset Management) -järjestelmäympäristöä käyttäen.

Omaisuuden elinkaaren hallinta

Tuotanto-omaisuuden elinkaari sisältää sarjan erilaisia vaiheita, jotka liittyvät laitoksen tai omaisuuden hallintaan.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa omaisuuden elinkaaren hallinnan vaiheissa. Alkuvaiheessa keskitymme rakentamaan toimintaprosessille vankan perustan, organisaation, taitojen, prosessien, työkalujen ja järjestelmien avulla. Quant keskittyy muun muassa kunnossapidon suunnitteluun ja parantamiseen, kunnossapidon toteuttamiseen sekä ihmisten ja osaamisen kehittämiseen. Tavoitteenaan optimoida asiakkaidemme omaisuus ja tuotto parhaalla mahdollisella tavalla.

Oli kyse sitten mistä tahansa omaisuudesta, elinkaaren hallinnan tärkeys määräytyy aina useiden tekijöiden perusteella; kustannukset, kuinka ratkaisevasta tekijästä on kyse liiketoiminnan kannalta ja kuinka luotettava se on.

Tuotanto-omaisuuden elinkaarta voidaan kuitenkin seurata eri tavoin. Yleensä jokaisessa yrityksessä Tuotanto-omaisuuden elinkaarta seurataan ainakin jollain tapaa, jos käytössä on tehokas EAM (Enterprise Asset Management) -järjestelmä, joka on yhdistetty BI -työkaluihin palvelemaan faktapohjaista lähestymistapaa toimintojen ja kunnossapidon optimoimiseksi.

Seisokkien hallinta

Teollisuuslaitoksen seisokit ovat kunnossapitotoiminnon kallein osa omaisuuden elinkaaren hallinnassa. Pitkät seisokit aiheuttavat tuotantokatkon lisäksi myös korkeita ylimääräisiä kustannuksia; työvoimakustannukset, varaosakustannukset sekä tarvittavien erikoislaitteiden kustannukset. Lisäksi seisokkien aikana toteutetaan yleensä monimutkaisia projekteja, joita ei tehdä säännöllisesti ja jotka tästä syystä tuovat mukanaan usein suuria turvallisuusriskejä.

Seisokit edellyttävät tiukkaa prosessin hallintaa sisältäen riskienhallinnan, ennakkosuunnittelun sekä ammattitaitoisen organisaation, josta löytyy tarvittava johtajuus projektin menestyksekkääseen hallintaan ja toteuttamiseen. Ilman turvallisuusriskejä, kustannuksia tai toimitusajanylityksiä.

Quant on maailman laajuisesti vuosien varrella johtanut ja toteuttanut onnistuneesti seisokkeja asiakkaillemme kemian-, metalli- ja kaivosteollisuuden sekä massa- ja paperiteollisuuden aloilla. Onnistumisia ovat tukeneet tehokkaat prosessit ja järjestelmät.

Organisaatio – ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ovat tärkein osa esimerkillisen turvallisuuskulttuurin ja aidon palvelukulttuurin rakentamisesta aina kunnossapidon kustannusten optimointiin ja tuotantolaitokseen suorituskyvyn kehittämiseen.

Quant on yrityksenä ylpeä saadessaan kehittää koko henkilöstöään alan ammattilaisina – antaen työntekijöilleen näin mahdollisuuden löytää ja hyödyntää niin kunnossapidon, kuin myös heidän oman osaamisensa ja tietotaidon täysi potentiaali. Muutosta tukevat kokeneet johtajat, kollegat ja alan asiantuntijat niin globaalissa, kuin myös paikallisissa verkostoissamme. Quant Academyn kautta räätälöityjen koulutusten, kuten esimerkiksi World Leading Service Training -koulutuksen myötä tapahtuva kehitys on mahdollinen.


Esimerkkejä kumppanuuksista

Quant tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä kumppanuusratkaisuja, joissa korostuvat jaetut riskit ja tuotto, yhteiset tavoitteet sekä jokaiseen asiakaskohteeseen erityisesti sopivat liiketoiminnan hyödyt, joista osa on esitelty alla.

Uudet laitokset / greenfield -projektit

Asiakas suunnittelee uuden tuotantolaitoksen rakentamista tai olemassa olevan tuotantolaitoksen laajentamista. Osana projektia asiakas tarvitsee tukea uusimpien kunnossapitotoimintojen määrittelyssä, perustamisessa ja toteuttamisessa, jotta investoinneista saadaan irti täysi hyöty.

Quant tarjoaa saumattoman ratkaisun maailmanluokan kunnossapitotoimintojen rakentamiseen niin olemassa olevalle tuotantolaitokselle, kuin myös suunnitteilla olevalle uudelle tuotantolaitokselle. Tukien asiakasta koko projektin ajan suunnittelusta käyttöönottoon.

Kokonaisvaltainen muutos

Asiakas on kohdannut haasteita yhdellä tai useammalla osa-alueella, jotka liittyvät; kunnossapito-organisaation suorituskykyyn, turvallisuusmääräysten noudattamiseen, tuotantolaitteiden tehokkuuteen (OEE), korkeisiin epäluotettavuudesta johtuviin kustannuksiin (COUR), laitoksen kokonaistehokkuuteen (OCE) tai muihin kunnossapitoon liittyviin prosesseihin, jotka vaikuttavat suoraan laitoksen tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Quant ajaa eteenpäin positiivista muutosta turvallisuuden, palvelukulttuurin, kustannusten optimoinnin ja laitteiden luotettavuuden osalta, kehittäen ja optimoiden kunnossapidon prosesseja ja organisaatiota.

Toiminnan vakauttaminen

Asiakas ei pidä kunnossapitoa ydintoimintonaan ja on tullut siihen tulokseen, että ulkoinen kumppani voi toteuttaa pitkällä aikavälillä sen paremmin ja pienemmillä kustannuksilla. Johtuen lisääntyvistä teknisistä haasteista, ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuussongelmasta ja/ tai tarpeesta keskittyä omiin ydinprosesseihin.

Quant varmistaa, että laitteet ovat aina hyvässä kunnossa ja tukevat tuotantosuunnitelmia – ylös- ja alasajo joustavaan ja optimoituun hintaan.


Kunnossapidon

toteutuskumppanuus

Kunnossapidon toteuttamiseen pohjautuva kumppanuus tarkoittaa, että Quant ottaa vastuun kunnossapidon toteutuksesta asiakkaan kunnossapidon hallinnan, luotettavuussuunnitelman ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Käytämme maailmanlaajuista kokemustamme turvallisuus- ja palvelukulttuurin kehittämiseen sekä työaikataulujen optimointiin, tavoitteenamme jatkuvasti parantaa toiminnan kokonaistehokkuutta. Kunnossapidon toteutukseen pohjautuva kumppanuus kattaa kaikki kunnossapitotoiminnot tehtaalla, mukaan lukien mekaaniset, sähkö-, ja automaatiotyöt.

Kunnossapidon toteutukseen pohjautuva kumppanuus tuo asiakkaallemme arvoa osaavan kunnossapitohenkilöstön kautta, jolla on selkeä käsitys asiakkaan tavoitteista ja roolistamme niiden toteuttamisessa.

Kokonais

kunnossapitokumppanuus

Tässä kumppanuusmallissa Quant ottaa täyden vastuun kaikista kunnossapidon osa-alueista; kunnossapidon johtamisesta ja kehittämisestä, kaikkien korjaavien toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta, ennakoivista ja laitteiden kuntoon perustuvista huoltotoimenpiteistä, sekä kunnossapidon kustannusten optimoinnista ja laitoksen suorituskyvyn parantamisesta. Lisäksi kumppanuus voi sisältää myös täyden vastuun seisokeista, sekä päivitys ja/tai muutosprojekteista.

Lähestymme kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti ja sitoudumme parantamaan turvallisuus- ja palvelukulttuuria, sekä tuotantolaitoksen tuottavuutta ja luotettavuutta. Samaan aikaan optimoimme kustannukset asiakkaan strategiseen suunnitelmaan sopiviksi.

Toimitamme palvelumme normaalisti laitokseen pohjautuvan organisaation kautta, joka keskittyy tuotantolaitosten ainutlaatuisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Paikallista tiimiä tukevat valtakunnallinen toimittajaverkosto ja Quantin globaali alan asiantuntijakeskus, jossa erityistä asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi teknisten haasteiden ratkaisemiseksi ja/tai pitkäaikaisten muutosprojektien tukemiseksi, jotta kunnossapidon koko potentiaali voidaan hyödyntää.

Green field

kunnossapitokumppanuus

Asiakkaamme suunnitellessa uuden tuotantolaitoksen rakentamista, tai jo olemassa olevan laitoksen laajentamista, tarjoamme tukea uusimpien kunnossapitotoimenpiteiden määrittelyyn, perustamiseen ja toteuttamiseen varmistaaksemme yhdessä asiakkaamme kanssa investoinnin täyden hyödyn.


Quantin tiimi valmistautuu projektin aikana asteittain käynnistysvaiheeseen, jotta tuotannon käynnistyessä koko kunnossapidon organisaatio on täysin valmistautunut. Quantin tiimi on vahvasti mukana projektin jokaisessa vaiheessa, tarjoten asiakkaalle tehokasta tukea heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tiimin ollessa mukana hankkeen alusta alkaen kunnossapitostrategiaa pystytään kehittämään järjestelmällisesti, ja tekemään parannuksia koko projektin ajan.

Askeleet kohti älykästä teollisuuden kunnossapitoa

askeleet_kohti_älykästä_teollisuuden_kunnossapitoa