Quantservice

3 toukokuun, 2024

Kustannustekijästä tulosyksiköksi – Miksi kunnossapitoon kannattaa sijoittaa?

Teollisuuslaitoksen kunnossapitotoiminnon ajatellaan vielä nykyisinkin usein olevan kustannustekijä muiden joukossa. Tälle ajatusmallille olisi jo aika antaa kyytiä. On nimittäin niin, että kunnossapito voi toimillaan vaikuttaa tuotantolaitoksen tuottavuuteen ja sen myötä tulokseen ratkaisevasti.

Kunnossapidon vaikutus näkyy selkeimmin tuotantolaitteiden käytettävyydessä, joka on yksi kokonaistehokkuuden, eli OEE:n osatekijä, laadun ja nopeuden lisäksi. OEE:n tulisi olla yksi tärkeimmistä mittareista jokaisella tuotantolaitoksella, ja sen kehitys tulisi ottaa huomioon osana investointien suunnittelua. Investoinneista puhuttaessa ajatellaan yleensä uusia laitteita ja teknologisia innovaatioita, joilla pyritään erimerkiksi kasvattamaan tehtaan kapasiteettia, ajonopeuksia tai vaikkapa parantamaan laatua. Äärimmäisen tärkeää olisi myös pohtia, miten kyetään maksimoimaan laitteiden käytettävyys ja tuottavuus koko niiden elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa investoimista myös kunnossapitoon. Mutta miten kunnossapitoon investoimisen voi perustella?

Case-esimerkki kunnossapitoon investoimisen hyödyistä

Käydäänpä asiaa läpi case-esimerkin kautta. Tehdään hypoteesi tehtaasta, jonka tuotantomäärä on 60 000 yksikköä vuodessa ja vuosittainen liikevaihto 50 miljoonaa euroa. Yhden tuotetun yksikön myyntihinta on näin ollen noin 833 euroa. Tehtaan OEE on teollisuuden keskivertoa tasoa, noin 67%. Tuotelaatu on kunnossa ja tuotantoa voidaan ajaa korkealla nopeudella. Tämän tehtaan haasteet liittyvät käytettävyyteen, joka on jopa alle 80%:n tasolla.

Esimerkki casen tehtaan alhaiseen käytettävyyteen vaikuttavat usein toistuvat laiterikot ja pienet tekniset häiriöt, joiden korjaaminen ja niistä palautuminen kestävät usein kauan. Ongelmia ratkaistaan vasta, kun ne ilmenevät, eikä niiden ennaltaehkäisylle ja analysoinnille tai tarvittaville kehitystoimille varata aikaa.

Tässä esimerkissä investointi kohdistettaisiin juuri käytettävyyden parantamiseen. Tällainen investointi voi pitää sisällään esimerkiksi resurssien ja ajankäytön uudelleen kohdentamista, koulutusta tai lisäresurssien ja -osaamisen hankkimista, yhdistettynä vaikkapa uuteen järjestelmäratkaisuun.

Esimerkkitehtaan tapauksessa keskityttäisiin käytettävyyttä laskevien tapahtumien ja häiriöiden systemaattiseen tunnistamiseen ja eliminointiin, tehtaan operointi- ja kunnossapitotoiminnan hukan minimoimiseen sekä teknisten tai toimintaprosesseihin liittyvien pullonkaulojen poistamiseen dataa hyödyntämällä sekä investoimalla erityisesti käytettävyyshaasteisiin keskittyvään lisäresurssiin. On tärkeää huomioida, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää usein myös toimintatapojen ja -prosessien muutosta.


Oheisessa kaaviossa on esitetty skenaario esimerkkitehtaan OEE:n kasvun aikaansaamasta tuotantomäärän kasvusta, kun käytettävyyttä parannetaan suunnitelmallisesti neljän vuoden aikana n. 13% lähtötilanteeseen verrattuna, laadun ja nopeuden pysyessä ennallaan:

Tästä voimme johtaa lisääntyneen tuotannon vaikutuksen liikevaihdon kasvuun, olettaen että kaikki lisääntynyt tuotanto voidaan myydä ja että myyntihinta pysyy vakiona:

Neljän vuoden aikana syntyvä kumulatiivinen liikevaihdon kasvu voi olla jopa noin 18 miljoonaa euroa. Lisääntyneenä katteena saatavien eurojen avulla voimme laskea kunnossapitoon tehdylle investoinnille takaisinmaksuajan.

Tämä esimerkkicase on yksinkertaistettu malli, joka ei huomioi kaikkia valmistavan liiketoiminnan lainalaisuuksia. Se kuitenkin selittää selkeästi, miksi kunnossapitoon investoiminen kannattaa.

Avaimet käteen -ratkaisulla kohti parempaa tuottavuutta

Kehityshankkeiden aloittaminen on aina helppoa, mutta niiden loppuunsaattaminen ja etenkin pysyvien kehitysprosessien ylläpitäminen on jo huomattavasti vaikeampaa. Quant Site Operation Model -toimintamallimme tarjoaakin selkeät prosessit ja roolit eri toimintojen johtamiseen. Toimintamallimme prosesseihin on myös sisäänrakennettu jatkuvan parantamisen mekanismit, joilla parannetaan myös asiakkaidemme tuotantolaitosten käytettävyyttä ja tuotantotehokkuutta.

Quantin toimintamallin implementointi tarjoaa kokonaisvaltaisen avaimet käteen -ratkaisun edellä kuvatun hypoteesin toteuttamiseksi käytännössä. Mittaamme kunnossapidon ja tuotannon suorituskykyä, hyödynnämme ja analysoimme kerättyä dataa, tunnistamme syitä ja seurauksia erilaisin työkaluin ja metodein (kuten juurisyyanalyysit sekä vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysit) ja toteutamme jatkuvan parantamisen mallia tuotantolaitoksen käytettävyyden maksimoimiseksi, hyödyntäen eri toimialoilta hankkimaamme kokemusta ja keräämiämme parhaita käytäntöjä.

Edellä kuvattuun perustuen meidän näkemyksemme Quantilla on, että kunnossapito on kustannuspaikan sijaan oikea tulosyksikkö.

Mikko Haanpää

Kehityspäällikkö, Quant Finland