Quantservice

28 maaliskuun, 2023

Teollisuuden kunnossapidon ulkoistaminen – Uhka vai uusi mahdollisuus?

Kunnossapidon ulkoistus nähdään teollisuusyrityksissä useimmiten mahdollisuutena tehostaa laitoksen kunnossapitotoimintaa ja sitä kautta myös tuotantoa. Kuitenkin ajoittain myös „ulkoistusmörkö” nostaa päätään. Teollisuusyrityksen yleisimmät huolenaiheet kohdistuvat yhteistyön sujuvuuteen kunnossapito-organisaation ja tuotannon välillä, vastuualueiden hämärtymiseen sekä ulkoistuksessa usein kunnossapitokumppanille siirtyvään henkilöstöön.

Kunnossapidon asiantuntijayritys Quant on tarjonnut asiakkailleen jo useamman vuosikymmenen ajan kunnossapidon ulkoistuspalveluja ja kohdannut matkan varrella myös erilaisia ulkoistukseen liittyviä ennakkoluuloja, huolenaiheita ja pelkoja. Quant on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että pelätty „ulkoistusmörkö“ voikin osoittautua kunnossapidon työntekijöiden ja asiakkaan win-win-tilanteeksi, jossa tuotantolaitoksen kasvua lähdetään yhdessä luotsaamaan eteenpäin.

Kunnossapito nähdään strategisena toimintona

Quant tavoittelee aina tilannetta, jossa kunnossapidon ulkoistaminen koetaan sekä asiakkaan yritystoiminnan, että henkilökunnan kannalta positiivisena ratkaisuna tulevaisuutta ajatellen. Merkittävin syy sille, että kunnossapidon ulkoistaminen nähdään uutena mahdollisuutena, on se, että kunnossapito koetaan tärkeäksi strategiseksi toiminnoksi, jonka avulla pystytään kehittämään tuotantolaitoksen toimintaa eteenpäin ja varmistamaan tuotannon luotettavuus ja tehokkuus.

Quantin toimintamallin ytimessä on, että yhteistyötä lähdetään kehittämään ja syventämään asiakkaan tuotantostrategian mukaisesti, jonka pohjalta myös yhteiset tavoitteet laaditaan. Quant on onnistunut vuosien saatossa rakentamaan pitkiä ja vahvoja kumppanuuksia asiakkaiden kanssa, ja tämä on myös yksi keskeinen syy onnistumiselle. On tärkeää, että niin yhteistyökumppanit keskenään, kuin myös henkilökunta pitävät yhtä ja luottavat uuteen yhdessä otettavaan askeleeseen.

Moderni kunnossapito kasvattaa asiakkaan kilpailukykyä

Tuotantolaitoksissa kunnossapito ei ole ydinbisnestä, mutta Quantille se on juuri sitä. Tämä mahdollistaa tuotantolaitoksen keskittymisen omaan ydinliiketoimintaan, kun taas kumppani huolehtii laitoksen kunnossapidon kehityksestä ja sitä kautta tuotannon tukemisesta.

Moderni kunnossapitoprosessi vaatii integroituja digitaalisia työkaluja, joihin tuotantolaitoksen omalla kunnossapidolla ei usein ole mahdollisuuksia alan teknologian nopean kehityksen vuoksi. Digitaaliset työkalut mahdollistavat tiedon keräämisen ja analysoinnin, jolloin kunnossapitotoimintaa voidaan optimoida entistä tehokkaammin sekä ennalta ehkäistä vikaantumisia.

Yhteistyön tavoitteet koskevat usein kustannusten optimointia, tuotannon tehostamista ja tuotantolaitoksen suorituskyvyn parantamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; kustannukset pystytään ohjaamaan analysoinnin kautta kriittisimpien toimintojen kehitykseen, tuotantoa tehostetaan, eli laitteiden ja koneiden luotettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan. Oikein ajoitettu ja mitoitettu huolto myös lisää laitteiden käyttöikää. Kokonaisuudessaan laitoksen suorituskykyä parantamalla kunnossapito pystyy parantamaan asiakkaan kilpailukykyä.

Ulkoistuksesta hyötyy niin asiakas kuin siirtyvä henkilöstökin

Toimiva kunnossapito-organisaatio on tärkeä tukipilari teollisuusyrityksen kasvulle.  Yhteistyö Quantin kanssa mahdollistaa sen, että asiakkaalla on käytössään maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto, joka ratkaisee haastavimmatkin ongelmat. Laaja kokemus eri teollisuuden aloilta ja sektoreilta takaavat jo toimivat ratkaisut ja prosessit, jotka viilataan juuri kyseiseen tuotantolaitokseen sopivaksi. Luotettava ja kustannustehokas tuotanto antaa yritykselle vahvan alustan kehittyä omassa markkinakentässään.

Nykyaikaiset toimintamallit myös luovat motivoivan työympäristön henkilöstölle sekä mahdollistavat oman ammattitaidon kehittämisen ja jokaiselle sopivan urapolun yrityksen eri toimintojen ja yksiköiden keskuudessa. Quant pystyykin tarjoamaan kunnossapidon ulkoistuksessa siirtyvälle henkilöstölle monipuolisia kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja kunnossapidon saralla, ja tätä mahdollisuutta usein kiitelläänkin ”ulkoistusmörön” pelon hälvettyä. Koska meille ja asiakkaillemme henkilöstömme on avainasemassa panostamme heidän koulutukseensa ja hyvinvointiin monin tavoin.

Voidaankin todeta, että kunnossapidon ulkoistus hyödyttää sekä asiakasta, että siirtyvää henkilöstöä. Kunnossapidon vakaa asiantuntija pystyy kestävän kehityksen avulla tukemaan tuotantolaitoksen toimintaa sekä nykyisessä, että tulevaisuuden kilpailuympäristössä.

Lue lisää aiheesta:

Teollisuuden kunnossapito – Alalla vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista ja moderneja työkaluja

Teollisuuden kunnossapidon kumppanuusratkaisut