Quantservice

29 tammikuun, 2021

Siisteys ja järjestys luovat turvallisuutta – mutta miten ja kenen toimesta?

Turvallinen ja viihtyisä työpaikka on saavutettavissa vain, kun tilat pidetään siisteinä ja järjestyksessä. Siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen työpaikalla kuuluu jokaiselle meistä, kun siellä työskentelemme. Osallistumme omalta osaltamme turvallisen ja viihtyisän työpaikan varmistamiseen, jota työnjohdolla on velvollisuus valvoa.

”Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.”  Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 18 §”

Turvallisuus syntyy siitä, että työpaikallamme kulkureitit, työskentelyalueet sekä pelastustiet ja -välineet ovat esteettömiä ja saatavilla. Kaikille tavaroille (työkalut, koneet, osat ja tarvikkeet) on syytä määrittää oma paikkansa, jossa kutakin tavaraa säilytetään. Tilojen ollessa järjestyksessä myös mahdolliset terveyshaitalle altistavat aineet saadaan siivottua helposti pois. Tällaisia voivat olla esimerkiksi raskasmetallit, erilaiset pölyt sekä tapaturman vaaroja aiheuttavat haitalliset aineet.

Uusia näkökulmia turvallisuushavaintoihin!

Mikäli turvallisuus-, hygienia- ja ympäristöhavaintojen tekoon kaivataan uusia näkökulmia, kannattaa tiimin kesken varata aikaa turvallisuuskierroksiin eri teemoilla. Alla muutama esimerkki mihin turvallisuuskierroksilla kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa että ovat pelastustoimia varten asianmukaisessa kunnossa.

Kulkureitit ja portaikot

 • Ovatko kulkureitit ja portaikot vapaana ja esteettömiä siltä varalta, että hätätilanteen sattuessa ei tarvitse turvautua vaarallisiin muihin reittivalintoihin? Tai pelätä kompastuvansa hätätilanteessa?  Varmista onko portaiden yhteydessä kaiteet?

Kulkutiet voivat muuttua tapaturmariskiksi jo yhden lattialle joutuneen pyörivän tai liikkuvan esineen takia. Esimerkiksi pultti tai vain materiaalikokkare voi aiheuttaa vakavan tapaturman, sen osuessa jalan alle.

 • Onko kulkureiteillä riittävä valaistus? Näetkö, mihin olet astumassa?
 • Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää korotettuihin työ- ja kulkutasoihin; ne ovat usein kapeita tai huomattavan korkealla, jossa riski vahingolle on suurempi.  Ovatko tasot hyvässä kunnossa ja kaiteet oikein mitoitettuja ja kunnossa? Onko tasolle tikkaita, joissa putoamissuojaus (selkäsuoja tms) ovat asianmukaiset?

Standardit ohjaavat tasojen vaatimuksia, esimerkiksi työtason ylittäessä tietyn korkeuden lattiapinnasta, siinä tulee olla kaiteet.

Hätäpoistumistiet

 • Ovatko hätäpoistumistiet merkitty niin, että esimerkiksi tulipalotilanteessa hätäpoistumistiet löytää myös henkilö, jolle tilat ovat vieraat entuudestaan? Myös tilanteessa, jossa savua on muodostunut ja valot saattaneet sammua sähkönsyötön katkettua? (Itsevalaisevat tai varmennetulla sähkönsyötöllä varustetut kyltit tms.)
 • Ovatko hätäpoistumistiet avoinna, niin ettei niille johtavilla reiteillä ole kulkuesteitä tai -hidasteita?

Samalla on hyvä varmistaa, että työpaikan pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja kaikkien saatavilla. Milloin olette viimeksi järjestäneet pelastus- tai poistumisharjoituksen työpaikallanne?

Palopostit, sammuttimet, hätäsuihkut, ensiapukaapit ja paarit sekä pakonaamarit yms.

 • Onko edellä mainittujen turvallisuusvälineiden luokse esteetön pääsy? Mitään ei ole varastoitu tai jätetty niiden eteen?
 • Ovatko kyseisten välineiden sijainti merkitty niin, että edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa (savunmuodostusta ja valaistus heikko), ne löytyvät mistä suunnasta tahansa lähestyttäessä?

On hyvä myös varmistaa, että palontorjuntakalustossa on ajantasaiset tarkastumerkinnät ja ensiapu- sekä pakonaamareissa päivämäärä, joka kertoo huolto-tai vaihtoajankohdan.

Työpisteet

 • Onko kaikille työn alla olevillekin laitteille ja osille selkeä paikka ja ovatko kyseiset laitteet ja osat niille määritellyissä paikoissa?
 • Ovatko työkalut merkityillä paikoilla, kun ne eivät ole käytössä?
 • Onko esteettömäksi jätettävät kulkutiet merkitty selvästi niin, että jokaiselle on selvää mihin tavaroita ei tuoda tai jätetä?
 • Onko työkalujen ja tarvikkeiden kuljettamiseen välineet (työkalupakki, -reppu, -vaunu tms) niin, että niillä ei ole vaaraa jäädä pois matkasta, kun työpisteestä poistutaan? Onko työn valmistuessa kerätty pois myös kaikki materiaali, joka on tarpeetonta?
 • Onko työpisteessä riittävä valaistus?

Työpisteiden visualisointi valokuvalla on hyvä tapa osoittaa, missä kunnossa pisteen pitäisi työn valmistumisen jälkeen olla. Näin kuka tahansa näkee, tarvitseeko järjestyksen eteen tehdä toimenpiteitä.

 

Kun tilat pidetään järjestyksessä ja valaistus on riittävä huomaa helposti, jos nurkkiin alkaa kerääntyä ylimääräistä tavaraa. Työpaikalle on miellyttävää tulla, kun vastassa on siisti ja järjestyksessä oleva tila.

Oman osansa siisteys ja järjestys näyttelee myös työpaikkojen tapaturmissa. TVK tietopalvelun tilastojen mukaan vuodesta toiseen eniten työtapaturmia sattuu Suomessa nimenomaan henkilön liikkumisen yhteydessä. TVK:n mukaan tilanne oli sama myös vuonna 2019.

Näiden tapaturmien ehkäisyssä yksi oleellinen osa on varmistaa, että turvalliseen liikkumiseen on panostettu työpaikan siisteyden ja järjestyksen osalta. Liikutaan vain asianmukaisilla kulkureiteillä ja pidetään ne kulkureitit kunnossa.

Iiris Paavisto

Turvallisuuspäällikkö

Iiris’s LinkedIn Profile

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Quant & Metsä Wood Punkaharju – Turvallisuuskulttuuri uudelle tasolle

Kehitä turvallisuusajatteluasi