Quantservice

6 toukokuun, 2022

Varhaisessa vaiheessa luotu kunnossapitostrategia vaikuttaa merkittävästi tuotantolaitoksen elinkaarikustannuksiin

quant_greenfield_partnership

Tuotantolaitoksen tulevaisuuden kustannusten kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, missä vaiheessa kunnossapidon asiantuntijat otetaan mukaan projektiin, ja missä vaiheessa kunnossapitostrategia luodaan. Varmistaaksesi tuotantolaitoksen vastuullisuuden ja tehokkaan tuotannon pitkälle tulevaisuuteen, tulisi monia asioita tarkastella eri näkökulmista jo suunnitteluvaiheessa. Jo investointisuunnitelmien alkuvaiheessa on tärkeää huomioida esimerkiksi, kuinka varmistaa tuotannon luotettavuus, käytettävyys, ylläpito ja turvallisuusnäkökohdat, jotka ovat kestävän kehityksen ja toiminnan ydinelementtejä.

Maailmanluokan tuotanto-organisaatioissa kunnossapidon asiantuntijat liittyvät Greenfield -projekteihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kunnossapidon asiantuntijat tukevat osaltaan projektin kulkua kestävän kehityksen näkökulmasta, esim. elinkaarikustannusanalyysien (LCC) ja kriittisyysluokittelujen kautta. Näin varmistetaan, että uuden tuotantolaitoksen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan eri näkökulmat huomioon. Kunnossapidon asiantuntijoiden hyödyntämisen vaikutus näkyy käyttöönoton jälkeen kustannustehokkuutena ja korkeampana kokonaistehokkuutena.

80 % elinkaarikustannuksista määritellään ennen käyttöönottoa

Kunnossapitotiimin osallistaminen varhaisessa vaiheessa investointiprojektiin vaikuttaa positiivisesti tuotantolaitoksen kustannuskehitykseen tulevaisuudessa, jopa yli puolet laitoksen elinkaarikustannuksista määritellään jo ennen käyttöönottoa. Kun uuden tuotantolaitoksen toimintaa on analysoitu eri näkökulmista, tuotannon käynnistys onnistuu merkittävästi tehokkaammin ja odotetulla tavalla. Odottamattomat tilanteet aiheuttavat aina kustannusten nousua sekä turvallisuusriskejä.

Uuden tuotantolaitoksen kunnossapitotoimintojen strategian suunnittelussa mukana ollut Business Development Manager Mikko Haanpää kertoo kokemuksestaan, kuinka sitoutuneet kunnossapidon asiantuntijat voivat vaikuttaa merkittävästi greenfieldprojektissa onnistumiseen.

Kun kunnossapidon asiantuntijat ovat mukana jo investointiprojektien alkuvaiheista lähtien, suunnittelusta hankintoihin ja rakentamiseen, ja lopulta käyttöönottoon asti, voidaan varmistaa tuotannon sujuva ylösajo ja saavuttaa kestävä tuotantotason nopeammin. Lisäksi kunnossapidon asiantuntijoiden mukaan ottaminen projektiin vähentää merkittävästi laitoksen elinkaarikustannuksia tulevaisuudessa, kertoo Haanpää.

Quant on ollut mukana useassa greenfield -projektissa maailmalla. Quantin Brasilian organisaatiossa työskentelevä Engineering Manager Maximiliano Cerveny kertoo vaikutuksista, joita voi tulla eteen, mikäli kunnossapidon strategiaa aletaan luomaan vasta myöhäisessä vaiheessa prosessia.

-Quantilla on yli 30 vuoden kokemus greenfield -projekteista eri toimialoilta ympäri maailmaa. Sen ansiosta elinkaarenhallinnan näkökulmat osataan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Kunnossapitoprosessien ja -strategioiden myöhäinen käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi huoltomenetelmien ja -käytäntöjen kehittämisen viivästymiseen, joka taas voi johtaa tuotantolaitoksen tuottavuuden nopeaan heikkenemiseen käynnistyksen jälkeen. Varhainen kunnossapito-organisaation henkilöstön perehdyttäminen turvaavat tuotannon sujuvan käynnistämisen, kertoo Cerveny.

Turvallinen ja tehokas tuotantolaitos

Uutta tuotantolaitosta on myös käytettävä ja huollettava asianmukaisesti, jotta voidaan toimia kestävästi ja suunnitelmien mukaisesti. Yleensä käyttö-, ylläpito- ja purkukustannukset ylittävät alkuinvestointikustannukset moninkertaisesti. Tästä syystä jokaisella kestävää liiketoimintaa tavoittelevalla yrityksellä on oltava kunnossapidossa selkeä strategia, käytännöt, osaaminen ja teknologia osana prosesseja, jotka varmistavat turvallisen ja tehokkaan tuotannon.

Tuotantolaitoksen käynnistysvaihe on usein projektin haasteellisin ja monimutkaisin vaihe. Kunnossapidon organisaation ollessa mukana projektissa suunnitteluvaiheesta lähtien, riski merkittävien ongelmien kohtaamiselle käynnistysvaiheessa on huomattavasti pienempi. Sujuva tuotannon ylösajo on keskeinen tavoite kaikille projektin osapuolille, jotta sijoitus saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti (ROI).

Kumppanuus Quantin kanssa greenfield -projekteissa

Tuotantotoiminnan jatkuvuus ja kestävyys otetaan huomioon alusta alkaen. Keskitymme tuotantolaitteiden elinkaarenhallintaan ja kustannusten optimointiin.

Luotettavuus, käytettävyys, huollettavuus ja turvallisuus (RAMS) säilyvätpainopisteinä projektin alusta lähtien.

Quant on itsenäinen kumppani, joka tukee asiakasta myös OEM -yhteistyössä varmistaakseen tulevan tehtaan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen.

Hyvin suunniteltu kunnossapitostrategia ja sen tehokas toteuttaminen pidentävät tuotantolaitoksen käyttöikää.

Learn more about Greenfield projects