Quantservice

1 marraskuun, 2022

Quant – ”kunnossapito on kestävän tuotantotoiminnan avaintekijä”

Kunnossapito pystyy elinkaaren hallinnan keinoin vaikuttamaan merkittävästi tuotteita valmistavien koneiden ja laitteiden sekä niiden valmistamien tuotteiden ympäristövaikutuksiin, niiden valmistuksessa tarvittavien luonnonvarojen käyttöön ja niistä syntyvän jätteen määrään sekä kierrätykseen.

Kunnossapitoa ei tyypillisesti pidetä kestäviä toimintatapoja edistävänä elementtinä, vaan enemmänkin tavanomaisena käytäntönä osana tuotantotoimintaa. Kuitenkin, kunnossapidon ensisijaisena tehtävänä on koneiden ja laitteiden elinkaaren hallinta ja sen pidentäminen, jonka myötä oikeilla ratkaisuilla on suoran taloudellisen vaikutuksen lisäksi positiivinen ympäristöjalanjälki.

”Quantille on ensiarvoisen tärkeää, että kunnossapidon kokonaisvaikutukset vastuullisen tuotantotoiminnan kannalta ymmärretään, ja että ratkaisut tehdään aina ympäristöä kunnioittaen”, toteaa Quant Finlandin toimitusjohtaja Sebastian Storbacka.

Kunnossapito pitää koneet käynnissä ja materiaalit käytössä

Omalta osaltaan kunnossapito edistää vastuullisen kuluttamisen ja tuotannon tavoitteiden toteutumista pitämällä koneet ja laitteet toiminnassa oikein mitoitetuilla ja ajoitetuilla toimilla.

”Kyse on yksinkertaisimmillaan koneiden ja laitteiden, sekä niiden valmistukseen käytettyjen materiaalien pitämisestä käytössä mahdollisimman pitkään. Elinkaaren lopussa tulee myös pohtia koneen ja laitteen korvausta esimerkiksi energiatehokkuuden, ylläpidettävyyden ja elinkaariodotusten näkökulmasta. Samalla huolehditaan vanhan laitteen asianmukaisesta käytöstä poistosta ja kierrätyksestä. Kunnossapidolla on siis merkittävä rooli kestävien ja vastuullisten toimintatapojen edistämisessä.”

Vastuullinen tuotantotoiminta edellyttää hyvin määriteltyä kunnossapitostrategiaa

Kunnossapidon perusperiaatteita ovat jatkuva parantaminen, tuotantotehokkuuden kehittäminen ja laitteiden elinkaaren hallinta. Näihin perusperiaatteisiin pohjautuvalla kunnossapitostrategialla voidaan saada aikaan parannuksia useilla eri osa-alueilla.

”Vastuullisessa tuotantotoiminnassa edistyneillä kunnossapitokäytännöillä ja laadukkaalla kunnossapidon mittaamisella voidaan edistää työterveyttä, turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä, vähentää ympäristökuormitusta, päästöjä ja jätettä, pidentää koneiden ja laitteiden käyttöikää, vähentää suunnittelemattomia seisakkeja sekä vähentää energian ja raaka-aineiden kulutusta”, Storbacka kertoo.

Datan keruu ja analysointi, kunnossapidon mittaaminen, edistyneet prosessit ja nykyaikainen teknologia auttavat muodostamaan paremman käsityksen kunnossapidon vaikutuksesta vastuullisessa ja kestävässä tuotantotoiminnassa.

Edellä mainituilla parannuksilla on myös suora taloudellinen vaikutus tuotantotoimintaan kustannusten alenemisen ja käyttöasteen paranemisen myötä. Kunnossapidon tunnistaminen kestävän tuotantotoiminnan kehittämisen avaintekijäksi onkin ensisijaisen tärkeää tuotantolaitoksen kokonaistavoitteiden näkökulmasta.

”Vastuullisen kunnossapidon myötä voimme vaikuttaa positiivisesti ympäristöön tinkimättä taloudellisista tavoitteista.”

Lue lisää Teollisuuden kunnossapidon palveluistamme