Quantservice

13 marraskuun, 2020

Koska kaikki ei aina suju kuin Strömsössä – Huomio työnsuunnitteluun ja muutosten hallintaan.

Pysähdy hetkeksi. Mitä riskejä tuleva työtehtävä voi tuoda mukanaan? Otitko huomioon mahdolliset muuttujat? Riskienarviointi on työturvallisuuden kivijalka ja sillä on suuri merkitys turvallisen työympäristön kannalta. Huolimattomuus voi aiheuttaa vaaratilanteen toiselle henkilölle, joten kenenkään ei tule ottaa tarpeettomia riskejä oman tai toisen turvallisuuden kustannuksella. Sinä teet valinnan ja pystyt varmistamaan turvallisen työympäristön. Mutta kuka kantaa vastuun sinun valinnoistasi viime kädessä?

Työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen esimiehen tärkein tehtävä. Tähän velvoittavat niin lainsäädäntö, yhteistyötahot kuin työn vaaratekijätkin. Hyvän esimiehen tunnistat kuitenkin siitä, että työturvallisuuden edistäminen ja sen valvominen lähtee välittämisestä, ei velvoitteista. Kyse on siis ajatusmallista, jonka keskiössä on turvallisuus.

Näin sen tulisi toimia jokaisen työmaalla työskentelevän henkilön kohdalla. Työturvallisuudesta huolehtiminen tulee lähteä halusta turvata niin oma, kuin myös työkaverin turvallisuus. Vaikka esimies kantaa vastuun viime kädessä, jokainen työntekijä tekee valinnan kuitenkin itsenäisesti ja arvioi riskit aloittaessaan työtehtävän, sillä esimies ei ole jatkuvasti valvomassa toimintaa. Sen vuoksi luottamus oman väen kykyyn tunnistaa viime hetken riskit on suuri.

Ennakoi mahdolliset riskit

Kun työturvallisuutta lähdetään pohtimaan omassa työympäristössä, on tärkeä kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan; kaikki tapaturmat ovat estettävissä hyvällä riskien arvioinnilla sekä suunnittelulla.

Riskien arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä on hyvä vilkaista hetkeksi myös menneeseen ”Onko aiemmin vastaavassa työtehtävässä sattunut tapaturmia? Mistä ne ovat johtuneet”. Tarkoituksena ei ole etsiä syyllistä, vaan kiinnittää huomiota tapahtuman syyhyn ja tapaturmaan liittyviin välillisiin tekijöihin.

Ennakoivalla turvallisuustyöllä on suuri merkitys. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joiden kautta pyritään lisäämään tietoutta turvallisuudesta, kannustamaan havainnoimaan ympäristöä ja keskittymään riskien tunnistamiseen monesta eri näkökulmasta katsottuna, ennen työtehtävän aloittamista. Kaikissa työtehtävissä riskienarviointi ennen työtehtävän aloitusta on avainroolissa.

Koska kaikki ei aina suju kuin Strömsössä

Erityistä huomiota on kiinnitettävä työnsuunnitteluun ja mahdollisten muutosten hallintaan. Inhimillinen tekijä näyttelee tässä toiminnassa suurta roolia. Kun riskejä arvioidaan, on inhimillistä olettaa, että asiat menevät mallikkaasti, kuten yli 90%:ssa tapauksissa meneekin. Pitää kuitenkin muistaa, että riskienarvioinnissa ei voida luottaa siihen, että onni on myötä, koska valitettavasti näin se ei aina ole.

Jos tapaturma sattuu, on useampi asia jo ennen tapaturmaan johtanutta välitöntä toimintaa mennyt pieleen, kuten työn suunnittelu, välineiden valinta tai muutosten hallinta. Mahdolliset yllättävät muutokset on otettava huomioon riskienarviointia tehdessä. Riskienarvioinnissa loistavat pessimistit. On oletettava, että kaikki ei suju välttämättä kuin Strömsössä. Näin voidaan realistisesti arvioida tapaturman riski.

Vaarojen jatkuva arviointi on parasta, mitä voimme ihmisten turvallisuuden eteen tehdä

Työnjohtajalla on vastuu siitä, että hän tutustuu tarkasti yrityksen työsuojelun laatimiin ohjeisiin, sekä tiiminsä työtä koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hänen pitää olla oikeasti tietoinen työpaikan turvallisuuden tasosta. Tapaturman sattuessa on liian myöhäistä ottaa asioista selvää. Vastuussa olevan henkilön kuuluu olla tietoinen siitä, mitä velvollisuuksia työnantajalla, hänellä itsellään sekä työntekijöillä on.

Riskejä arvioitaessa vaarojen todennäköisyys ja seuraus luokitellaan, pohditaan toimenpiteitä riskin vähentämiseksi. Voidaanko riskin aiheuttaja poistaa tai korvata? Vai voidaanko riskiä oleellisesti pienentää muilla toimenpiteillä? Tämän jälkeen riski arvioidaan vielä uudestaan. Onko toimenpide riittävä? Voiko toimenpiteellä olla uusia riskejä turvallisuudelle? Sykli on valmis, ja kuvaa hyvin työsuojelun toimintaperiaatetta. Vaarojen jatkuva arviointi on parasta, mitä voimme ihmisten turvallisuuden eteen tehdä.

Yrityksen tukiessa ja kannustaessa henkilöstöään turvallisuusajattelun kehittämiseen, on työnantaja onnistunut antamaan henkilöstölleen rohkeutta puuttua turvattomiin olosuhteisiin tai työtapoihin. Tämä tarkoittaa myös työtehokkuuden ja väistämättä työn laadun parantumista ja henkilöstön sitoutumista yritykseen. Työntekijä pystyy näin toteuttamaan oman työnsä parhaalla mahdollisella tuloksella, jolloin tyytyväisiä ovat niin yksittäiset henkilöt kuin myös koko yritys suuremmassa mittakaavassa. Tällöin voidaan oikeasti puhua siitä, että henkilöstö on yrityksen suurin voimavara. Työturvallisuus on välittämistä.

Iiris Paavisto

Turvallisuuspäällikkö

Quant Finland

Follow Iiris on LinkedIn